تقویم یک سال در یک صفحه | ۱۳۹۹

45,000 تخفیف

39,000 تومان

تاریخ۱۳۹۹ | ۲۰۲۰-۲۰۲۱ | ۱۴۴۱-۱۴۴۲
اندازههر بسته شامل سه صفحه در اندازه‌های ۶۰x۹۰ | ۵۰x۷۰ | ۵۰x۳۵
تعداد رنگدو رنگ
جنسکاغذ تحریر ۱۲۰ گرمی، مناسب برای نوشتن با انواع نوشت‌افزار
موارد استفادهمناسب برنامه‌ریزی سالانه برای محل کار و منزل
بسته‌بندیبستۀ مقوایی مقاوم