سلام بر زندان

10,000 تخفیف

9,000 تومان

سلام بر آزادي! سلام بر زندان!

رسيده‌ام به فراموشي شب تهران                          سلام بر آزادي! سلام بر ميدان!

مجسمه‌ست؟! شبيه بناي تاريخي‌ست                   بنايي از توفان، عصر نوح، سرگردان

كدام نحوي زير اين هِرَم دفن است؟                      كدام نحوي؟! ناآشناي كشتيبان

چه موج‌ها كه رها در شب خيابان‌اند                     چقدْر پارو بر بازوان قايقران

چقدْر شكل قفس‌هاي شعر مولاناست                    شبيه قصۀ طوطي و جهل بازرگان

چقدْر بيژن و يوسف! كه چاه وارونه ست                چقدْر دختر ترسا و شيخي از صنعان

سلام بر تهران! شهر برج و كندوها!                        چه برج‌ها كه رها، پشت ابرها پنهان

قدم‌زدن در شب، شكل خوب آزادي ست                 قدم‌زدن بر كفر از قبيلۀ ايمان

تناقضي ست در اين شهر گم‌شده در مه                  سلام بر آزادي! سلام بر زندان!