داستان افتادن من از داستانم

4,000 تخفیف

4,000 تومان

در دلِ این کتاب کوچک دو موضوعی نهفته است که همواره از خیال‌پردازی درمورد آن‌ها لذت برده‌ام.
یکی چهرهٔ اسرارآمیز تاریخ و دیگری خاطرات دوران کودکی و تحصیلم که در رُمان‌ها و متون دیگری که نوشته‌ام، همیشه به این دو موضوع ارجاع داده‌ام و هر بار نیز درهم‌آمیختگی این موضوعات را در ذهنم حس کرده‌ام. یعنی وجه کودکانهٔ تاریخ در کنار وجه تاریخیِ کودکی.


اُرهان پاموک