به‌خاطر غنای این اندوه دستان مارا بگیر

12,000 تخفیف

11,000 تومان

این کتاب، کوتاه‌گزیده‌هایی است از شعرهای احمدرضا احمدی، به انتخاب و دست‌خطِ خودِ او.