خاشخاشی با الف

۱۷,۰۰۰ تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

آخر یک نانوایی راه می‌اندازم
گندمش را سر همین چهارراه كشت می‌كنیم
آسفالت را شیار می‌كنم و
خوشه خوشه دل عمل می‌آوریم
سنگکِ خاشخاشی با الف می‌زنم
گاهی با ضمه
گاهی با جیم
اما گمانم بازار نون از همه گرم‌تر شود
نه كه دو نونِ مشدد می‌شود
اگر یک سبزی‌فروش هم 
دم تنور بساط كند
كه دیگر شهر را سورچرانی می‌كنیم
بوی كلمات كل محل را بردارد با ریحان تازه
شعر بیات و صف یک نفره نداریم
تا بخواهی اما خ خانه و شین شادی 
شاید گاهی هم شیرینی بزنم
برای زنگ تفریح

۱ بهمن ۹۲-لندن