خاشخاشی با الف

17,000 تخفیف

15,000 تومان

آخر یک نانوایی راه می‌اندازم
گندمش را سر همین چهارراه كشت می‌كنیم
آسفالت را شیار می‌كنم و
خوشه خوشه دل عمل می‌آوریم
سنگکِ خاشخاشی با الف می‌زنم
گاهی با ضمه
گاهی با جیم
اما گمانم بازار نون از همه گرم‌تر شود
نه كه دو نونِ مشدد می‌شود
اگر یک سبزی‌فروش هم 
دم تنور بساط كند
كه دیگر شهر را سورچرانی می‌كنیم
بوی كلمات كل محل را بردارد با ریحان تازه
شعر بیات و صف یک نفره نداریم
تا بخواهی اما خ خانه و شین شادی 
شاید گاهی هم شیرینی بزنم
برای زنگ تفریح

۱ بهمن ۹۲-لندن