قصه‌ای به شیوه‌ی شما

3,000 تخفیف

3,000 تومان

آن‌ها گفتند: آره جون خودت!
ببینیم چند مرده حلاجی! جوابشان
را داد: اصلاً هم به مسخره کردن شما
کاری ندارم، شما سر در نمی‌آورید.
تازه مگر نمی‌بینید که در حین همین
مکالمه‌ی پرشور ما، احساس ترستان محو شده است؟
اصلا چی کاریه که ناخودآگاهتان را قلقلک بدم؟
برویم توی چشمه خودمان را بشوییم و ازین صبح
شاد استفاده کنیم و سرخوش شویم. گفتن همان و
عمل همان. از غلافشان بیرون لغزیدند و روی خاک
نرم‌نرمک غلت خوردند و بعد با خوشی رفتند سراغ
نمایش آبتنیشان.
اگر می‌خواهید بدانید که در نمایش آبتنیشان چه
اتفاقاتی افتاد، بروید سراغ 16 .
اگرنه، بروید سراغ 21 .