برای آنان که هنوز نمرده‌اند

15,000 تخفیف

13,000 تومان

کسی

        روزی

               جایی نوشته بود

” مرگ عظیم ترین حادثه ی زندگی ماست.

                                       اما دریغ که

نمی توانیم در باب آن چیزی بنویسیم “

این دفتر شاید آزمونی باشد

                         در برآوردن آن آرزو