قار سوم: اتفاق می‌افتد

17,000 تخفیف

15,000 تومان

اگر کلاغی روبه روی تو بنشیند و به تو نگاه کند و دوبار «قار» بزند، خبری در راه است. اگر سه بار «قار» بزند یعنی خبر برای توست و اتفاق می‌افتد. و زمانی که گروه کلاغان در آسمان «قار» می‌زنند اتفاق بدی در راه است. باید ذکر بگویی و به خدا پناه ببری.

این عکس‌ها را در جزیره قشم گرفتم. شنیده بودم قشم کلاغ ندارد. پس این بیست، بیست و پنج تا کلاغ از کجا آمده بودند و چگونه؟

بعد‌ها شنیدم با کشتی از هند به اینجا مهاجرت کرده‌اند!

چندین هفته‌ای که با آن‌ها بودم، این جلوه‌های دیداری را به من هدیه کردند.

رضا کیانیان