ناصر و فردین

15,000 تخفیف

13,000 تومان

… این سوال برای من وجود داشت که چرا مردم بعضی از بازیگران را به اسم کوچک صدا می‌زنند. مثل ناصر، مثل بهروز. در مورد فردین فامیلش ساده‌تر است. اسمش دوکلمه‌ای‌ست. چرا مردم پس از سال‌ها آن‌ها را دوست دارند؟ فقط به خاطر قیافه و ظاهرشان؟ خب کسان دیگری هم بودند که از آن‌ها قیافه‌شان بهتر بوده. به‌خاطر نقش‌هایی که بازی کردند؟ می‌دانید که شبیه آن‌ نقش ها را دیگران هم بازی کردند. حتی امروز هم کسانی دارند شبیه آن‌ها بازی می‌کنند. وقتی با فردین مصاحبه کردم فهمیدم علاوه بر همۀ این‌ها، او برای بازی‌هایش زحمت کشیده، کار کرده. ناصر هم همین‌طور. …